حناست آن که ناخن دلبند رشته‌ای یا خون بی دلیست که در بند کشته‌ای

حناست آن که ناخنِ دلبند رشته‌ای یا خونِ بی دلیست که در بند کشته‌ای

من آدمی به لطفِ تو دیگر ندیده‌ام این صورت و صفت که تو داری فرشته‌ای

وین طرفه‌تر که تا دلِ من دردمندِ توست حاضر نبوده یک دم و غایب نگشته‌ای

در هیچ حلقه نیست که یادت نمی‌رود در هیچ بقعه نیست که تخمی نکشته‌ای

ما دفتر از حکایتِ عشقت نبسته‌ایم تو سنگدل حکایت ما در نوشته‌ای

زیب و فریبِ آدمیان را نهایت است حوری مگر نه از گِل آدم سرشته‌ای

از عنبر و بنفشۀ تر بر سر آمده‌ست آن موی مشکبویْ که در پایْ هشته‌ای

من در بیانِ وصف تو حیران بمانده‌ام حدّیست حسن را و تو از حد گذشته‌ای

سر می‌نهند پیشِ خطت عارفان پارس بیتی مگر ز گفتۀ سعدی نبشته‌ای

دیدگاهتان را بنویسید