صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن دُورِ فلک درنگ ندارد شتاب کن

زان پیشتر که عالمِ فانی شود خراب ما را ز جامِ بادۀ گلگون خراب کن

خورشیدِ مِیْ ز مشرقِ ساغر طلوع کرد گر برگِ عیش می طلبی ترکِ خواب کن

روزی که چرخ از گِلِ ما کوزه ها کند زنهار کاسه ی سرِ ما پر شراب کن

ما مردِ زهد و توبه و طامات نیستیم با ما به جامِ باده ی صافی خطاب کن

کارِ صواب باده پرستی است حافظا برخیز و عزمِ جزم به کارِ صواب کن

6فال خورده در ضشخص شاعر و شعر از سایت گنجور، باغستان شهریار 03:44 شنبه 24 اردیبهشت 1401.

روش انتخاب نوشته از افزونه ی “Random Post on Refresh” استخراج شده که پیشتر جزئییاتی به اختصار مطرح شده است. 04:01 سه شنبه 28 تیر 1401 جولای 19 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. در نوشته ی سربرگ این برگه “مجدّد” به “مجددد” و “توضیح فنّی” به “شرح برگه” ویراست شد، 04:04 همین حوالی.

انتخاب نوشتۀ تصادفی از طریق تابع array_rand در php صورت می‌گیرد.

توضیح پیش از تیتر برگۀ فال و توضیح پانوشت، باغستان شهریار، 03:37 چهارشنبه 24 فروردین 1401.