ما بساط نیکنامی باز طی خواهیم کرد خرقه و سجاده رهن نقل و می خواهیم کرد

ما بساط نیکنامی باز طی خواهیم کرد خرقه و سججاده رهنِ نقل و مِی خواهیم کرد

زهد و تقوی سر به سر این نام و این آوازه را در سرِ آوازِ چنگ و بانگِ نِی خواهیم کرد

نو بهار است و جوانی و اوانِ عاشقی گر کنون نکْنیم ترکِ توبه کِی خواهیم کرد

گر به زاهد رندی و مستی نمی کردیم فاش بعد از این این کار ها در پیشِ وی خواهیم کرد

مِی چو لیلی گر شود در شهرِ ما دشوار یاب ما چو مجنون جست و جویش حئ به حی خواهیم کرد

پیشِ ما پیکی که آرد مژده ی اقبالِ پار نامِ آن پیکِ مبارک نیک پی خواهیم کرد

چون رسد در دفترِ نهاد نامِ ما کمال آن ورق گردان که ما آن نامه طی خواهیم کرد

برچسب های “ghazal” و “qazal” و “غزل” افزوده شد، برچسب “ghazal” به گمان یک بار پس از افزوده شدن حذف گشت، 02:08 چهار شنبه 8 تیر 1401 29 جون 2022 بلا نسبت تویله، گبضه. لنگر پاراگراف مرتبط در نوشته ی احوال منظر در تارا مرتبط به “بلا نسبت تویله” با عنوان “except-of” به پیوند مرتبط افزوده شد، 03:30 همین حوالی.

فال خورده در شخص شاعر و شعر از میان غزلیات از سایت گنجور، 00:38 سه شنبه 7 تیر 1401 28 جون 2022 خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). در خصوص بیت آخر پانوشتی افزوده شده بود با مضمونی شبیه چنین که “به نظر «انهاد» در آهنگ شعر از «نهاد» مناسب تر می نشیند” که حذف شد، 12:42 همین حوالی. در بیت “نو بهار است و جوانی و اوانِ عاشقی گر کنون نکْنیم ترکِ توبه کِی خواهیم کرد” “جوانیی” به “جوانی” ویراست شد با این حال در خوانش اگر “جوانی وَ اوانِ عاشقی” خوانده نشود به نظر “ی” انتهای “جوانی” نیاز به تشدید خواهد داشت، 00:52 همین حوالی.

روش انتخاب نوشته از افزونه ی “Random Post on Refresh” استخراج شده که پیشتر جزئییاتی به اختصار مطرح شده است. 04:01 سه شنبه 28 تیر 1401 جولای 19 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. در نوشته ی سربرگ این برگه “مجدّد” به “مجددد” و “توضیح فنّی” به “شرح برگه” ویراست شد، 04:04 همین حوالی.

انتخاب نوشتۀ تصادفی از طریق تابع array_rand در php صورت می‌گیرد.

توضیح پیش از تیتر برگۀ فال و توضیح پانوشت، باغستان شهریار، 03:37 چهارشنبه 24 فروردین 1401.