دسته: Mr molla masih

  • بخش ۶۴ – فرستادن رام لچمن را برای آوردن سگریو، چو شاهنشاه چین از غایت کین ز هر سو آخته شمشیر زرین

    چو شاهنشاه چین از غایتِ کین ز هر سو آخته شمشیر زرّین

    به عزمِ رزم شاهِ زنگیِ شب فشانْد از زهر خندی آتش از لب

    در آن میدان مظفّر گشت و منصور به چرخْ افراخت بختش بیرقِ نور