دسته: Ghazaliat Mr hafez

  • بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

    بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی خون خوری گر طلبِ روزیِ ننْهاده کنی

    آخر الامر گِلِ کوزه گران خواهی شد حالیا فکرِ سبو کن که پر از باده کنی

    گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس[…]

  • Post published ago date 3 هفته قبل
  • Categories Ghazaliat Mr hafez Mr hafez