دسته: history

history
تاریخ ایجاد موضوعاردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۱
  • تاریخچه

    در ادامه ی تاریخچه ی مطرح شده، در زمان گذار از Instagram.com به وضعییت انتشار در به صورت مستقل ابتدا در زیر دامنه ی r.unim.ir انتشار برای زمانی شاید دو تا سه سال انجام می گرفت، poemcollection.flowup.ir نیز به گمان مقطعی در این میان میزبان این محتوا بود در فاصله ای که[…]