دسته: history

  • تاریخچه

    حوالی هزار و سیصد و هشتاد و نه یا نود شمسی بود در شهری مشغول گذر از دوران تحصیل بودیم که یک همخانه‌ای پیشنهاد داد به شهر برای تهیّۀ دیوان شعر عازم شویم، پیشنهاد ما چنین بود که هزینۀ تهیّۀ کتاب را ما تقبّل داریم و ایشان هر زمان لازم دیدند به[…]

  • Categories history