گویند که عشق عاقبت تسکین است، اول شور است و عاقبت تمکین است

گویند که عشقْ عاقبتْ تسکین است اوّل شور است و عاقبت تمکین است

جان است ز آسیاش سنگِ زیرین، این صورتِ بی قرار بالایین است

دیدگاهتان را بنویسید