گاه از غمِ دلبران بر آتش باشم، گاه از پیِ دوستانْ مشوّش باشم

گاه از غمِ دلبران بر آتش باشم گاه از پیِ دوستانْ مشوّش باشم

آخِر به چه خرّمی زنم راهِ نشاط آخِر به کدام دلخوشی خوش باشم

دیدگاهتان را بنویسید