هست کسی صافی و زیبا نظر تا بکند جانبِ بالا نظر

هست کسی صافی و زیبا نظر تا بکند جانبِ بالا نظر
هست کسی پاک از این آب و گِل تا بکند جانب دریا نظر
پا بنهد بر کمرِ کوهِ قاف تا بزند بر پرِ عنقا نظر
تا که نظر مست شود ز آفتاب، تا بشود بی‌ سر و بی ‌پا نظر
هست کسی را مدد از نورِ عشق تا فتدش جمله بدان جا نظر
آب هم از آب مصفّا شود، هم ز نظر یابد بینا نظر
جمله نظر شو که به درگاهِ حق راه نیابد مگر الّا نظر

دیدگاهتان را بنویسید