نشاید از تو چندین جور کردن، نشاید خون مظلومان به گردن

نشاید از تو چندین جور کردن، نشاید خونِ مظلومان به گردن

مرا بهرِ تو باید زندگانی وگر نی سهل دارم جان سپردن

از آن روزی که نامِ تو شنیدم شدم عاجز من از شب‌ها شمردن

روا باشد که از چون تو کریمی نصیبِ من بوَد افسوس خوردن

خداوندا از آن خوشتر چه باشد، بدیدن روی تو پیش تو مردن

مثالِ شمع شد خونم در آتش ز دل جوشیدن و بر رخ فسردن

در این زندان مرا کُند است دندان از این صبر و از این دندان فشردن

از این خانه شدم من سیرْ وقت است به بامِ آسمان‌ها رخت بردن

دیدگاهتان را بنویسید