من بنده‌ٔ آن قوم که خود را دانند، هر دم دلِ خود را ز غلط برهانند

من بنده‌ٔ آن قوم که خود را دانند، هر دم دلِ خود را ز غلط برْهانند
از ذات و صفاتِ خویش سازند کتاب، فهرستِ کتاب را اناالحق خوانند

دیدگاهتان را بنویسید