ما شادتریم یا تو ای جان، ما صافتریم یا دل کان

ما شادتریم یا تو ای جان، ما صاف‌تریم یا دلِ کان

در عشقِ خودیم جمله بی‌دل در روی خودیم مست و حیران

ما مستتریم یا پیاله ما پاکتریم یا دل و جان

در ما نگرید و در رخِ عشق ما خواجه عجبتریم یا آن

ایمانْ عشق است و کفر ماییم در کفر نگه کن و در ایمان

ایمان با کفر شد هم آواز از یک پرده زنند الحان

دانا چو نداند این سخن را پس کِی رسد این سخن به نادان

دیدگاهتان را بنویسید