زین عشق پر از فعل جهانسوز بترس، زین سنگ قبابخش کمردوز بترس

زین عشق پر از فعل جهانسوز بترس، زین سنگ قبابخش کمردوز بترس
وانگه آید چو زاهدان توبه کند، آن روز که توبه کرد آن روز بترس

دیدگاهتان را بنویسید