در فروبند که ما عاشق این انجمنیم، تا که با یارِ شکرلب نفسی دم بزنیم

در فروبند که ما عاشقِ این انجمنیم، تا که با یارِ شکرلب نفسی دم بزنیم
نقل و باده چه کم آید چو در این بزم دریم، سرو و سوسن چه کم آید چو میانِ چمنیم
بادهٔ تو به کف و بادِ تو اندر سر ماست، فارغ از باد و بروتِ حسَن و بوالحسنیم
چو تویی مشعلهٔ ما ز تو شمع فلکیم، چو تویی ساقی بگزیده گزینِ زمَنیم
رسنِ دامِ تو ما را چو رهانید ز چاه، ما از آن روز رسن‌باز و حریفِ رسنیم
عقلِ عقل و دلِ دل جانِ دو صد جان چو تویی واجب آید که به اقبالِ تو بر تن نتنیم
چونکِ بر بامِ فلک از پی ما خیمه زدند، ما از این خر گله خرگاه چرا برنکنیم
همچو سیمرغ دعاییم که بر چرخ پریم، همچو سرهنگ قضاییم که لشکر شکنیم
ما چو سِیلیم و تو دریا ز تو دور افتادیم، به سر و روی دوان گشته به سوی وطنیم
روکشان نعره زنانیم در این راه چو سیل، نه چو گردابهٔ گندیده به خود مرتهنیم
هین از آن رطلِ گران دِه، سبکم بیش مگو، ور بگویی تو همین گو که غریقِ مننیم
شمس تبریز که سرمایهٔ لعل است و عقیق، ما از او لعلِ بدخشان و عقیقِ یمنیم

دیدگاهتان را بنویسید