در بحر خیال غرقهٔ گردابم، نی بلکه به بحر می‌کشد سِیلابم

در بحرِ خیالْ غرقهٔ گردابم، نی بلکه به بحر می‌کشد سِیلابم
ای دیدهٔ نیم‌خوابِ من بندهٔ آنکْ در خواب بدانست که من در خوابم

دیدگاهتان را بنویسید