خواب آمد و در چَشم نبُد موضع خواب، زیرا ز تو چشم بود پر آتش و آب

خواب آمد و در چَشم نبُد موضع خواب، زیرا ز تو چشم بود پر آتش و آب
شد جانب دل دید دلی چون سیماب، شد جانبِ تن دید خراب و چه خراب

دیدگاهتان را بنویسید