جود الشموس علی الوری اشراق، و وراء ها نور الهوی براق

جود الشموس علی الوری اشراق، و وراء ها نور الهوی براق

و وراء انوار الهوی لی سید، ضائت لنا بضیائه الافاق

ما اطیب العشاق فی اشواقهم، العشق ایضا نحوهم مشتاق

هموا لرؤیته فلاحت شمسه، حارت و کلت نحوه الاحداق

نادی منادی عاشقیه بدعوه، طفقوا الی صوت النداء و ساقوا

سکروا برؤیته و راح لقائه، لا تحسبوهم بعد ذاک افاقوا

ان شئت من یحکیک برق خدوده، ضعفی و صفره و جنتی مصداق

دیدگاهتان را بنویسید