تا به شب ای عارف شیرین نوا، آن مایی آن مایی آن ما

تا به شب ای عارفِ شیرین‌نوا، آنِ مایی آنِ مایی آنِ ما

تا به شب امروز ما را عشرت است، الصّلا ای پاکبازان، الصّلا

در خرام ای جانِ جانِ هر سماع، مه‌لقایی مه‌لقایی مه‌لقا

در میانِ شکّران گل‌ریز کن، مرحبا ای کانِ شکّر مرحبا

عمر را نبوَد وفا الّا تو عمر، با وفایی با وفایی با وفا

بس غریبی بس غریبی بس غریب، از کجایی از کجایی از کجا

با که می‌باشیّ و همرازِ تو کیست، با خدایی با خدایی با خدا

ای گزیده نقش از نقّاشِ خود، کِی جدایی کِی جدایی کِی جدا

با همه بیگانه‌ای و با غمش آشنایی آشنایی آشنایی آشنا

جزو جزو تو فکنده در فلک ربّنا و ربّنا و ربّنا

دل‌شکسته هین چرایی، برشکن، قلب‌ها و قلب‌ها و قلب‌ها

آخِر ای جانِ اوَل هر چیز را منتهایی منتهایی منتها

یوسفا در چاهِ شاهی تو وَ لیک بی لوایی بی لوایی بی لوا

چاه را چون قصرِ قیصر کرده‌ای، کیمیایی کیمیایی کیمیا

یک ولی کِی خوانمت که صد هزار، اولیایی اولیایی اولیا

حشرگاهِ هر حسینی گر کنون کربلایی کربلایی کربلا

مَشک را بربند ای جان گر چه تو خوش سقایی خوش سقایی خوش سقا

دیدگاهتان را بنویسید