برخیز و طواف کن بر آن قطب نجات، مانندۀ حاجیان به کعبه و عرفات

برخیز و طواف کن بر آن قطبِ نجات مانندۀ حاجیان به کعبه و عرفات

چه چفسیدی تو بر زمین چون گِلِ تر، آخر حرکات شد کلید برکات

دیدگاهتان را بنویسید