ای روزِ مبارک و خجسته، ما جمع و تو در میان نشسته

ای روزِ مبارک و خجسته، ما جمع و تو در میان نشسته
ای همنفسِ همیشه پیش‌آ تا زنده شود دمی شکسته
پیغامِ دل است این دو سه حرف، بشنو سخنِ شکسته بسته
یک بار بگو که بندهٔ من، کآزاد شوم ز رنج و رسته
آن دست ز روی خویش برگیر تا گل چینیم دسته دسته
یک بار دگر شکرفشان کن، طوطی نگر از قفس برسته

دیدگاهتان را بنویسید