ای آمده بامداد شوریده و مست، پیداست که باده دوش گیرا بوده‌ست

ای آمده بامداد شوریده و مست، پیداست که باده دوش گیرا بوده‌ست
امروز خرابیّ و نَه روز گشته‌ست، مستک مستک به خانه اولی‌ست نشست

دیدگاهتان را بنویسید