افدی قمرا لاح علینا و تلالا، ما احسنه رب تبارک و تعالی

افدی قمرا لاح علینا و تلالا، ما احسنه رب تبارک و تعالی

قد حل بروحی فتضاعفت حیاه، و الیوم نای عنی عزا و جلالا

ادعوه سرارا و انادیه جهارا، ان ابدلنی الصبوه طیفا و خیالا

لو قطعنی دهری لا زلت انادی، کی تخترق الحجب و یروین وصالا

لا مل من العشق و لو مر قرون، حاشاه ملالا بی حاشای ملالا

العاشق حوت و هوی العشق کبجر، هل مل اذا ما سکن الحوت زلالا

دیدگاهتان را بنویسید