گفتم که مگر غمت بوَد درمانم، کِی دانستم که با غمت در مانم

گفتم که مگر غمت بوَد درمانم، کِی دانستم که با غمت در مانم
او از سرِ لطف گفت درمانِ تو چیست، گفتم وصلت، گفت بدین در مانم

دیدگاهتان را بنویسید