کیف اتوب یا اخی من سکر کأرجوان، لیس من التراب بل معصره بلا مکان

کیف اتوب یا اخی من سکر کأرجوان، لیس من التراب بل معصره بلا مکان
خط علی کؤسها کتابه شارحه، یأ من من یشربها من الممات و الهوان
من تبریز نبعه منبته و ینعه، فها الیها جانب و جانب الی الجنان

دیدگاهتان را بنویسید