کردی تو قبول و من ز رد می‌ترسم، در خدمتِ تو ز چَشمِ بد می‌ترسم

کردی تو قبول و من ز رد می‌ترسم، در خدمتِ تو ز چَشمِ بد می‌ترسم
از بیمِ زوالِ آفتابِ حُسنت حقّا که من از سایه‌ی خوَد می‌ترسم

دیدگاهتان را بنویسید