چشم تو که فتنه‌ی جهان خیزد ازو لعل تو که آب خضر می ریزد ازو

چشم تو که فتنه‌ی جهان خیزد ازو لعل تو که آبِ خضر می ریزد ازو

کردند تنِ مرا چنان خوار که باد می آید و گرد و خاک می بیزد ازو

دیدگاهتان را بنویسید