هشیار اگر زر است اگر زرّین است اسب است ولی بهاش کم از زین است

هشیار اگر زر است اگر زرّین است، اسب است ولی بهاش کم از زین است
هر کو به خرابات نشد عِنّین است زیرا که خرابات اصول دین است

دیدگاهتان را بنویسید