من بندهٔ آن عقل کز او مجنون شد، صد جان ارزد دلی کز او پر خون شد

من بندهٔ آن عقل کز او مجنون شد، صد جان ارزد دلی کز او پر خون شد
والله که همی رشک بَرَد آبِ حیات ز اشکی که ز چَشمِ عاشقان بیرون شد

دیدگاهتان را بنویسید