ما مردانیم شِسته بر تَنگِ دَرِه، ماییم که گرگ و شیر بر ما گذره

ما مردانیم شِسته بر تَنگِ دَرِه، ماییم که گرگ و شیر بر ما گذره
با فقر و صفا به هم در آمیخته‌ایم، چون درگهِ ارتضاعِ آن میش و برِه

دیدگاهتان را بنویسید