رویم چو زرِ زمانه، می‌بین و مپرس، این اشکِ چو ناردانه می‌بین و مپرس

رویم چو زرِ زمانه، می‌بین و مپرس، این اشکِ چو ناردانه می‌بین و مپرس
احوالِ درونِ خانه از من مطلب، خون بر درِ آستانه، می‌بین و مپرس

دیدگاهتان را بنویسید