در کوی خرابات تکبّر نخرند، مردی ز سرِ کوی خرابات برند

در کوی خرابات تکبّر نخرند، مردی ز سرِ کوی خرابات برند
آنجا برسی مقامری باید کرد، یا مات شوی یا ببری یا ببرند

دیدگاهتان را بنویسید