تا ذات نهاده در صفائیم همه عین خرد و سفره ی ذاتیم همه

تا ذاتِ نهاده در صفائیم همه عینِ خرد و سفره ی ذاتیم همه

تا در صفتیم در مماتیم همه چون رفت صفت عینِ حیاتیم همه

فال خورده در شخص شاعر و شعر از میان رباعیات از سایت گنجور، باغستان شهریار 20:28 یکشنبه 1 خرداد 1401.

دیدگاهتان را بنویسید