بوره یکدم بنالیم و بسوجیم، از آنرویی که هر دو تیره روجیم

بوره یکدم بنالیم و بسوجیم، از آنرویی که هر دو تیره روجیم

تهِ بلبل حاش لله مثلِ مو نی، نبو جز درد و غم یک عمر روجیم

دیدگاهتان را بنویسید