با هر که نشستی که نشد جمع دلت، وز تو نرمید زحمتِ آب و گلت

با هر که نشستی که نشد جمع دلت، وز تو نرمید زحمتِ آب و گلت
زنهار تو پرهیز کن از صحبتِ او، ور نی نکند جانِ عزیزان بحلت

دیدگاهتان را بنویسید