ای درآورده جهانی را ز پای، بانگِ نای و بانگِ نای و بانگِ نای

ای درآورده جهانی را ز پای، بانگِ نای و بانگِ نای و بانگِ نای
چیست نِی آن یارِ شیرین‌بوسه را، بوسه جای و بوسه جای و بوسه جای
آن نِیِ بی‌دست و پا بسْتد ز خلقْ دست و پای و دست و پای و دست پای
نی بهانه‌ست این نَه بر پای نی است، نیست الا بانگ پرّ آن همای
خود خدای است این همه روپوش چیست، می‌کشد اهل خدا را تا خدای
ما گدایانیم و الله الغنی، از غنی دان آنچ بینی با گدای
ما همه تاریکی و الله نور، ز آفتاب آمد شعاع این سرای
در سرا چون سایه آمیز است نور، نور خواهی زین سرا بر بام آی
دلخوشی گاهی و گاهی تنگ دل، دل نخواهی تنگ رو زین تنگنای

دیدگاهتان را بنویسید