امشب منم و یکی حریفی چو منی، بر ساخته مجلسی به رسمِ چمنی

امشب منم و یکی حریفی چو منی، بر ساخته مجلسی به رسمِ چمنی
جامِ مِی و نُقل و شمع و مطرب همه هست، ای کاش تو بودیی و اینها همه نی

دیدگاهتان را بنویسید