افسوس که بیگاه شد و ما شیدا، در دریایی کناره‌اش نا پیدا

افسوس که بیگاه شد و ما شیدا، در دریایی کناره‌اش نا پیدا
کشتی و شب و غَمام و ما می‌رانیم، در بحر خدا به فضل و توفیق خدا

دیدگاهتان را بنویسید