اجرام که ساکنان این ایوانند اسباب تردّد خردمندانند

اجرام که ساکنان این ایوانند
اسباب تردّد خردمندانند
هان، تا سر رشته‌ی خرد گم نکنی
کانان که مدبّرند سرگردانند

دیدگاهتان را بنویسید