آمد بر من خیالِ جانان ز پگه، در کف قدحِ باده که بستان ز پگه

آمد بر من خیالِ جانان ز پگه، در کف قدحِ باده که بستان ز پگه
درکش این جام تا به پایان ز پگه، سرمست درآ میانِ مستان ز پگه

دیدگاهتان را بنویسید