منابع و ماخذها


ماخذها

اشعار

متن خام غزلیات غالبا از سایتهایی چون

استخراج شده است.

دیگر ماخذهای مفید به اشاره

که از همین دست منابع گِرد آورده‌اند.

*مرتبط با دیوانِ شمس ممکن است دارای خطای تایپی باشند در منظری برگرفته از نسخه‌ی بدیع الزمان فروزانفر.

کتب مقدّس

در گردآوری محتوا، املا، تلفّظ و معانی نقل قول‌ها از قرآن از سایتهایی چون

بهره گرفته شده است.

بزرگان

در روایات، نقل قول‌ها و باز نشر مکتوبات از مشاهیرْ سایت‌هایی چون

ماخذ بوده‌اند.

کلمات

معانی کلمات و لغات کمتر مرسوم در غزلیات را میتوان از سایت‌هایی نظیر

استخراج کرد.

مکتوبات

  • گزیدۀ غزلیّات شمس به کوشش دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی.
  • کلّیّات شمس تبریزی بر اساس تصحیح و طبع شادروان بدیع‌الزمان فروزان‌فر، تشخیص غزل‌های الحاقی و مقدمه از دکتر اردوان بیاتی.

ابزارهای برپایی

نما

بستر سایت بر وردپرس چیده شده است.

قلم و فونت

تنظیم فونت و قلم نوشتار با بهره گیری از فونت‌های گوگل، مجموعۀ NOTO.