هر دیده که عاشقست خوابش مدهید هر دل که در آتشست آبش مدهید

هر دیده که عاشق است خوابش مدهید هر دل که در آتش است آبش مدهید

دل از برِ من رمیده از بهرِ خدایْ گر آید و در زند جوابش مدهید