راهنمای درج سمبل‌های الفبای عربی و فارسی در کیبورد فارسی


راهنمای تایپ علامات، نشانه‌ها و اعراب در الفبای فارسی(کیبورد)

درج تا گرد(ة):
درج تنوین‌ها:
 • shift +Q->  ً
 • shift + W->  ٌ
 • shift + E->  ٍ
 • ماخذ
درج الف با همزه:
درج واو و ی همراه الف ممدود، درج واو همزه دار:
 • وٰ
 • یٰ
 • ؤ
 • ماخذ کیبورد گوگل اندرویید

راهنمای تایپ علامات، نشانه‌ها و اعراب در الفبای لاتین(کیبورد)

 • درج الف با فتحه و یا تنها فتحه ( َ / اَ) در الفبای لاتین -> â
 • درج واو با الف ممدود – خوانش طولانی -> ū
 • ماخذ