برچسب: bâs

 • عشق جز دولت و عنایت نیست، جز گشاد دل و هدایت نیست

  عشقْ جز دولت و عنایت نیست جز گشادِ دل و هدایت نیست

  عشق را بوحنیفه درس نکرد شافعی را در او روایت نیست

  لایجوز و یجوز تا اجل است علمِ عشّاق را نهایت نیست

  […]
 • Post published ago date 2 سال قبل
 • Categories غزلیّات – آقای مولوی
 • نه که مهمان غریبم تو مرا یار مگیر، نه که فلاح توام سرور و سالار مگیر

  نَه که مهمانِ غریبم تو مرا یار مگیر، نه که فلّاحِ توام سرور و سالار مگیر

  نَه که همسایۀ آن سایۀ احسانِ توام تو مرا همسفر و مشفق و غمخوار مگیر

  شربتِ رحمتِ تو بر همگان گردان است تو مرا[…]

 • Post published ago date 2 سال قبل
 • Categories غزلیّات – آقای مولوی
 • تا ساقی ما تویی به یاری، کفر است و حرام هوشیاری

  تا ساقیِ ما تویی به یاری کفر است و حرامْ هوشیاری

  ای عقل اگرچه بس عزیزی در مست نظر مکن به خواری

  گر آن داری نکو نظر کن کان کو دارد تو آن نداری*

  […]
 • Post published ago date 3 سال قبل
 • Categories ترجیع‌بند – آقای مولوی
 • ذوق روی ترشش بین که ز صد قند گذشت، گفت بس چند بود گفتمش از چند گذشت

  ذوقِ روی تُرُشش بین که ز صد قند گذشت گفت پس چند بوَد گفتمش از چند گذشت

  چون چنین است صنم پند مده عاشق را آهنِ سرد چه کوبی که وی از پند گذشت

  تو چه پرسیش که چونی و[…]

 • Post published ago date 4 سال قبل
 • Categories غزلیّات – آقای مولوی
 • به خدایی که در ازل بوده‌ست، حی و دانا و قادر و قیوم

  به خدایی که در ازل بوده است حیّ و دانا و قادر و قیّوم

  نورِ او شمع‌های عشق فروخت تا بشد صد هزار سِر معلوم

  از یکی حکمِ او جهان پر شد عاشق و عشق و حاکم و محکوم

  گر ساعتی ببرّی ز اندیشه‌ها چه باشد، غوطی خوری چو ماهی در بحرِ ما چه باشد

  ز اندیشه‌ها نخسپی ز اصحابِ کهف باشی نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد

  آخر تو برگِ کاهی ما کهربای دولت، زین[…]

 • Post published ago date 4 سال قبل
 • Categories غزلیّات – آقای مولوی
 • رو چشم جان را برگشا در بی‌دلان اندرنگر، قومی چو دل زیر و زبر قومی چو جان بی‌پا و سر

  رُو چشمِ جان را برگشا در بی‌دلان اندرنگر، قومی چو دل زیر و زبر قومی چو جان بی‌پا و سر

  بی‌کسب و بی‌کوشش همه چون دیگ در جوشش همه، بی‌پرده و پوشش همه دل پیشِ حکمش چون سپر

  از باغ[…]

 • Post published ago date 4 سال قبل
 • Categories غزلیّات – آقای مولوی