دل من دل من دل من برِ تو، رخ تو رخ تو رخِ با فر تو


دل من دل من دل من برِ تو، رخ تو رخ تو رخِ با فر تو
صنما صنما اگر جان طلبی بدهم بدهم به جان و سر تو
کف تو کف تو کف رحمت تو، لب تو لب تو لب شکّر تو
دم تو دم تو دمِ جان‌وَشِ تو، مِیِ تو می تو می چون زر تو
درِ تو درِ تو درِ بخشش تو، گل تو گل تو گل احمر تو


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.