برچسب: عریان

  • بوره یکدم بنالیم و بسوجیم، از آنرویی که هر دو تیره روجیم

    بوره یکدم بنالیم و بسوجیم، از آنرویی که هر دو تیره روجیم

    تهِ بلبل حاش لله مثلِ مو نی، نبو جز درد و غم یک عمر روجیم

  • Post published ago date 2 سال قبل
  • Categories دوبیتی – آقای بابا طاهر عریان