برچسب: شهاب

  • کجا شد عهد و پیمانی که کردی، کجا شد قول و سوگندی که خوردی

    کجا شد عهد و پیمانی که کردی، کجا شد قول و سوگندی که خوردی

    نگفتی چرخ تا گردان بوَد گَرد از این سرگشته هرگز برنگردی

    نگفتی تا بوَد خورشید دلگرم نکاهد گرمِ ما را هیچ سردی