برچسب: خامش

 • بی‌دل شده‌ام بهر دل تو، ساکن شده‌ام در منزل تو

   بی‌دل شده‌ام بهرِ دلِ تو، ساکن شده‌ام در منزلِ تو

  صرفه چه کنم در معدنِ تو، زر را چه کنم با حاصلِ تو

  شد جمله جهان سبز از دمِ تو، قبلۀْ دل و جان هر قابلِ تو

  […]
 • Post published ago date 4 سال قبل
 • Categories غزلیّات – آقای مولوی
 • خواجه اگر تو همچو ما بیخود و شوخ و مستیی، طوق قمر شکستیی فوق فلک نشستیی

  خواجه اگر تو همچو ما بیخود و شوخ و مستییی طوقِ قمر شکستیی فوقِ فلک نشستیی

  کِی دمِ کس شنیدیی یا غمِ کس کشیدیی یا زر و سیم چیدیی گر تو فنا پرستیی

  برجهیی به نیم شب با شهِ غیبِ[…]

 • Post published ago date 4 سال قبل
 • Categories غزلیّات – آقای مولوی