برچسب: خاقانی

 • خاقانی از آن شاه بتان طمع گسست، در کار شکسته ای چو خود دل در بست

  خاقانی از آن شاهِ بتان طمع گسست در کارِ شکسته‌ای چو خود دل در بست

  پروانه چه مردِ عشقِ خورشید بوَد کورا به چراغِ مختصر باشد دست

 • Post published ago date 1 سال قبل
 • Categories رباعی – خاقانی
 • منه غرامت خاقانیا نهاد فلک را، ببین فلک به چه ماند در آن نهاد که هستش

  منِهْ غرامت خاقانیا نهادِ فلک را ببین فلک به چه مانَد در آن نهاد که هستش

  فلک به مسخره مستِ پشت خم ز فتادن ز زخمِ سیلی مردان کبود گردنِ پستش

  به شب هزار پسر جرعه ریخته به سرش بر[…]

 • Post published ago date 1 سال قبل
 • Categories قطعات – آقای خاقانی