برچسب: uhadi

  • ای نسیم صبح دم یارم کجاست، غم ز حد بگذشت غم خوارم کجاست

    ای نسیمِ صبحدم یارم کجاست غم ز حد بگذشت غمخوارم کجاست

    وقتِ کارست ای نسیم از کارِ او گر خبر داری بگو دارم کجاست

    خواب در چشمم نمی‌آید به شبْ آن چراغِ چشم بیدارم کجاست