برچسب: tabriz

  • تا دیدۀ خود کرد چو دستار شکوفه بر کرد سر از پیرهن یار شکوفه

    تا دیدۀ خود کرد چو دستارْ شکوفه بر کرد سر از پیرهنِ یار شکوفه

    در آیْنۀ بینشِ ما چشم به راهان پیکی بوَد از جانب دلدار شکوفه

    در دیدۀ بی پردۀ اربابِ بصیرت فردی بوَد از دفترِ اسرار شکوفه