برچسب: shirazy

  • خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست، طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

    خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست طاقتِ بارِ فراق این همه ایّامم نیست

    خالی از ذکرِ تو عضوی چه حکایت باشد سرِ مویی به غلط در همه اندامم نیست

    میلِ آن دانۀ خالم نظری بیش نبود چون بدیدم[…]

  • Post published ago date 8 ماه قبل
  • Categories غزلیّات – آقای سعدی